Preskočiť na hlavný obsah

Inkluzívna pedagogika – spoločné učenie a vzdelávanie je ťažnou silou pre všetky deti

Inklúzia je, keď sa dokážeme prispôsobiť špecifikám každého dieťaťa – či už ide o dieťa so zdravotným postihnutím, poruchou učenia, nadané dieťa alebo dieťa s priemernými schopnosťami. To si vyžaduje hlbšie zameranie na rozmanitosť daností, schopností a predchádzajúcich vedomostí detí, a nie na jednotné učebné osnovy.

Na jednej strane prispôsobujeme učebné osnovy aktuálnym možnostiam detí prostredníctvom diferencovanej organizácie vyučovania, diferencovaného plánovania učebných osnov a aplikáciou kooperatívnych techník, kým na druhej strane prístup zameraný na človeka vo všetkých oblastiach výchovy a vzdelávania vyžaduje, aby sme deti spoznávali v oveľa väčšej miere, kontinuálne a do hĺbky, v osobnejšom, priamejšom a bezprostrednejšom kontakte. Vzájomná akceptácia rozdielov medzi deťmi sa stáva každodennou realitou práve vďaka spolunažívaniu a vzájomnej spolupráci medzi deťmi.

Program seminára:

Rozsah workshopu: 8 hodín (podľa potreby 4+4)

Termín a miesto: od októbra 2022, podľa dohody