Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Ponuka regionálnych workshopov na január a február

Aktualizované 03.01.2024

Játékos tanulásmotiválás

A workshopban olyan játékokat és aktivitásokat fogunk felfedezni, amelyek nem csupán a szabadidő kellemes eltöltésére szolgálnak, hanem funkcionális játékok is. Ezeket különböző helyzetekben lehet alkalmazni specifikus célok elérésére olyan helyzetekben, amikor gyors reakcióra és problémamegoldó képességre van szükség. Emellett fontosnak tartjuk a kulcskompetenciák fejlesztését, beleértve a csapatmunkát, a kreativitást, a koncentráció fejlesztését és a problémamegoldást.

Az egyes játékok és foglalkozások lehetőséget teremtenek arra, hogy a résztvevők gyakorolják és fejlesszék ezeket a készségeket, miközben élvezik a játék nyújtotta élményt. A cél nem csupán a szórakozás, hanem a mindennapi kihívások hatékonyabb kezelésére és a kulcskompetenciák tudatos fejlesztésére ösztönzés. A workshop résztvevői megtanulják, hogyan illeszthetik be ezeket a funkcionális játékokat a zsúfolt napjaikba, hogy ne csak szórakozzanak, hanem egyúttal fejlesszék is magukat és másokat.

Registrácia

Premyslené hodnotenie

Rovnako ako je dôležité vyberať do vyučovacích hodín správne metódy, dobrý učiteľ sa nezaobíde ani bez premysleného hodnotenia žiakov. Vie, čo je cieľom hodnotenia, akými rôznymi formami môže hodnotiť, akým chybám sa vyvarovať pri hodnotení. Vie, že aby hodnotenie dávalo zmysel jemu aj žiakom, malo by byť podporujúce a zároveň by žiaci mali dostať priestor na sebahodnotenie a vzájomné hodnotenie. Prostredníctom workshopu sa preto dotkneme nasledovných oblastí:

– princípy hodnotenia

– overovanie porozumenia v procese učenia sa

– hodnotiace metódy

– zostavovanie zadaní do písomných prác, či iných úloh

Registrácia

ČítaNIE? ÁNO, na všetkých predmetoch.

My učitelia si plne uvedomujeme, akú moc má čítanie s porozumením pre školskú úspešnosť žiakov a aj pre ich ďalší život. Deklarujeme túto kompetenciu ako jednu z najzákladnejších zručností. Na jednej strane vynakladáme veľké úsilie k tomu, aby sme pritiahli žiakov k čítaniu a práci s textom, na druhej strane zvádzame konkurenčný boj s technickými vymoženosťami dnešnej doby, kde aj čítanie informácií je rýchle, čiastkové, vplyvom množstva obsahu roztrúsené. Podľa prieskumov sa vzťah k čítaniu láme a mení pri prechode žiakov na druhý stupeň základnej školy. Z výsledkov PISA v oblasti čitateľskej gramotnosti sa tiež nemôžeme tešiť. Ako sa teda postaviť k téme čitateľskej gramotnosti a jej rozvoju? Systematickú prácu s textom je potrebné realizovať vo všetkých vzdelávacích oblastiach, predmetoch. K tomu je dôležité, aby sme mali v talóne dostatočné množstvo stratégií pri práci s textom, ktoré žiakom ponúkneme, naučíme. Workshop je teda určený všetkým pedagógom, bez ohľadu na aprobáciu. Spoločne si zodpovieme na tieto otázky:

1. Čo všetko má vplyv na rozvoj čitateľskej gramotnosti?

2. Ako môže škola zabezpečiť efektívny rozvoj čitateľských zručností?

3. Aké stratégie môže použiť učiteľ  k vytváraniu vzťahu k čítaniu a aké stratégie vedú k čítaniu s porozumení?

Registrácia

Rozmanití žiaci – Ako pracovať v heterogénnej triede

Asi by sme si klamali, ak by sme povedali, že všetci žiaci sú rovnakí. Dnes už v bežnej škole neexistuje trieda, v ktorej by nebol žiak so ŠVVP, zo SZP, pomalší, rýchlejší, možno aj inej národnosti, niekto možno s traumou, iný s veľmi podporujúcim rodinným prostredím a ešte k tomu každý s iným záujmom, vzorom, či motiváciou. Každý si prináša vo svojom batôžku niečo, čo môže ovplyvniť jeho výsledky v škole. Ako s tým pracovať, aby sme dokázali reflektovať na potreby všetkých detí a zároveň udržali kompaktnú triednu komunitu? Veľká otázka, veľká téma. Otvoríme ju spolu na celodennom workshope v nasledovných oblastiach:

1. Stratégie a techniky práce s heterogénnou triedou

2. Vzájomné zdieľanie dobrej praxe

3. Možnosti PBIS koncepcie v oblasti prevencie, pozitívnej podpory a intervencie náročného správania

Registrácia

Tanítani a taníthatatlant – Betekintés az élménypedagógiába

Hogyan tanítsuk, ami “taníthatatlan”: empátiát, kompromisszumkészséget, az indulatok kezelését? Nem tankönyvi ismeretanyag, holott az iskolai nevelés fontos alapköve az ilyen szociális kompetenciák fejlesztése is. Ezen a workshopon élménypedagógiai foglalkozáson vehetnek részt az érdeklődők, mely elsősorban a szociális kompetenciák fejlesztésére irányul. Saját tapasztalataik alapján ismerhetik meg az élménypedagógia jellemzőit és a foglalkozások felépítését.

Registrácia

Formatívne hodnotenie

Formatívne hodnotenie je rozsiahla téma, ktorá si zaslúži pozornosť. Či už hodnotíte sumatívne, slovne alebo využívate rôzne iné metódy hodnotenia, ani jedno sa s formatívnym hodnotením nemusí vylučovať. Cieľom formatívneho hodnotenia je, aby žiaci dosahovali lepšie výsledky prostredníctvom porozumenia toho, kde sa na svojej ceste k cieľu nachádzajú a čo môžu spraviť k ďalšiemu napredovaniu. Techniky formatívneho hodnotenia preto predpokladajú aktívnu účasť žiakov vo vyučovacom procese. Na workshope si jednotlivé techniky vyskúšame a ak vás téma formatívneho hodnotenia osloví, môžeme na workshop nadviazať pravidelnými spoločnými stretnutiami ,,učiacej sa skupiny”.

Registrácia

Aktualizované 03.01.2024